Create free account

Användarvillkor för influencers

1. Allmän information

1.1

Make Influence ApS (”Make Influence”

Nr. 40061320

Strandgade 70, 1. 

1404 Köpenhamn K

Danmark

1.2
Följande avtalsvillkor (nedan kallade "villkoren") gäller tjänster som erbjuds av Make Influence till influencers ("Influencern"), inklusive skapandet av ett influencer-konto på Makeinfluence.com och möjligheten att göra marknadsföring för ett Företag (“Företaget”).

1.3
Make Influence förbehåller sig rätten att löpande kunna göra ändringar i villkoren. Influencern ombeds därför att hålla sig uppdaterad om eventuella ändringar på Make Influences hemsida.


2. Registrering och behandling

2.1
Influencern har skyldighet att vid tidpunkt för registrering eller uppdatering uppge korrekta kontaktuppgifter.

2.2
Länkar till mediekanaler måste vara korrekta. Gällande bloggar, grupper eller sidor på andras mediekanaler ska specifik webbadress anges.

2.3
Finns behov av att registrera flera olika medier så kan dessa läggas till efter genomförd registrering. Dock krävs en särskild registrering av medier i kategorin “Erotik & Sex”.

2.4
IP-adressen och den persondata som lagras måste tydligt anges


3. Ingående av avtal och registrering till kampanjer

3.1
Ingående av avtal (godkännande av ansökningar) sker mellan Influencern och Företaget, med Make Influence som mellanhand.

3.2
En influencers ansökan godkänns på grundval av de villkor (avtalsvillkor, priser osv.) som gällde vid tidpunkten för ansökan. Företaget har ej skyldighet att godkänna Influencerns ansökan.

3.3
Företaget är skyldiga att upplysa Influencern om ändringar rörande saker som t.ex. pris, men varken Företaget eller Make Influence är skyldiga att betala ut kompensation som en följd av genomförda ändringar.

3.4
Det är tillåtet att kommunicera direkt med Företaget via Make Influences system, om kommunikationen bedöms vara relevant för samarbetet i vilket Influencern ingår.


4. Visning av annonser/reklam

4.1
Reklam (banners, textlänkar o. dyl) får endast läggas upp på egna webbplatser/medier, dvs. hemsidor, medier, bloggar och/eller grupper som ägs av Influencern, Influencerns företag eller Influencerns arbetsgivare, eller där Influencern är webbmaster. De hemsidor/medier som Influencern använder sig av måste framgå av dennes profil.

4.2

Rörande hantering av personuppgifter hänvisar Make Influence till Make Influences integritetspolicy.

4.3
Medier ska vara på danska (dock tillåter vi sidor på norska, svenska och engelska i de fall där målgruppen bedöms vara relevant för Företaget). Medier och kontakt på andra språk än danska sker efter överenskommelse med Make Influence. 

4.4
Annonser får bifogas i nyhetsmejl, såvida Företaget inte uttryckligen undanbett sig detta i sin kampanj.

4.5

Följande är ej tillåtet gällande visningar av annonser/reklam:

- Annonser får ej placeras i/säljas vidare genom Influencers nätverk eller konkurrerande nätverk.

4.6
När det gäller textlänkar kan det finnas bifogade instruktioner kring hur dessa länkar ska användas. Instruktionerna måste följas, såvida inte Företaget har beviljat skriftlig dispens.

4.7
Produktbilder som görs tillgängliga av Företaget får användas i syfte att marknadsföra Företagets kampanj. Om Influencern vill använda sig av andra bilder i Företagets ägo får detta ske först efter överenskommelse med Företaget.

4.8
På Facebook (sidor, grupper, annonser etc.) får Influencern endast använda sig av kampanjer som stöder Facebook Ads eller liknande (kan ses under själva kampanjen).


4.9
När det gäller Google Adwords eller annan typ av köpt annonsering på söktjänster får Influencern endast använda sig av kampanjer som stöder Google Adwords eller liknande (kan ses under själva kampanjen), när syftet är att marknadsföra Företaget.

5. Uppsägning av Influencer

5.1
Om en Influencer som deltar i en kampanj sägs upp, måste Influencern med omedelbar verkan ta bort allt marknadsföringsmaterial för den berörda kampanjen från sina kanaler.


6. Överträdelse av avtal


6.1

Make Influence kontrollerar regelbundet att villkoren och de kampanjspecifika riktlinjerna efterlevs. Om Make Influence kan konstatera att så inte är fallet, kommer Make Influence i första hand utfärda en varning. Om överträdelsen ej åtgärdats före det att den angiven tidsfristen (vilken anges i den skriftliga varningen) löpt ut har Make Influence möjlighet att avsluta Influencerns konto, samt neka utbetalning av det intjänade saldot till Influencern.

6.2
Vid grov överträdelse av villkoren och de kampanjspecifika riktlinjerna kan Make Influence utan förvarning avsluta Influencerns konto, samt neka utbetalning av intjänat saldo till Influencern.

6.3
Om det råder osäkerhet kring huruvida Influencern följer villkoren och/eller de kampanjspecifika riktlinjerna eller inte, kan du kontakta Make Influence. Detta görs enklast genom att klicka på “Skicka meddelande” uppe i menyn.

6.4
Om Influencern använder sig av produktbilder i marknadsföringen, måste Influencern se till att bildernas URL:er alltjämt avläses från Företagets URL/bildlänk. Så långt det är möjligt ska bilder hämtas från Företagens hemsidor, framför att spara bilder lokalt.

6.5
Om Influencern skapar eget material till kampanjen måste Influencern noga följa Konsumentombudsmannen riktlinjer gällande prisjämförelser och ord som gratis och billigare/billigast.

6.6
Innehåll som har till syfte att marknadsföra Företaget, måste i enlighet med marknadsföringslagen och Konsumentombudsmannens riktlinjer märkas som reklam, exempelvis med texten “Reklam”, “Annons”, “Sponsrat innehåll”, “annonslänk” eller “reklamlänk”; vänligen se punkt 7. Influencern har skyldighet att upplysa sina följare och andra på ett sådant sätt att det tydligt framgår att det rör sig om just reklam.

6.7
Om Influencern skapar en annons som riktar sig till barn och ungdomar under 18 år bör Influencern vara särskilt uppmärksam på att kraven för tydlighet kraftigt skärpts. Detta gäller också om en annons riktar sig till både barn och vuxna. Innehåll som har till syfte att marknadsföra Företaget behöver mycket tydligt märkas som reklam, exempelvis med texten “REKLAM” eller “ANNONS”.

6.8
Det ska också tydligt framgå på vems uppdrag Influencern gör marknadsföring.

6.9
Influencern är skyldig att följa rådande marknadsföringsregler och regler kring märkning av reklam samt ge sitt samtycke till att hålla Make Influence och Företaget skadeslösa rörande ansvar som avkrävs Make Influence och Företaget som en direkt följd av Influencerns bristande efterlevnad.

6.10
Annonser får ej synas på webbplatser som är bryter mot lagen eller sidor med stötande innehåll.

6.11
Om Företaget gör tillgängligt material som visar sig bryta mot lagen ombeds Influencern kontakta Make Influence omgående.

Influencer marketing

7. Intjäning och utbetalning av belopp

7.1
Intjänat belopp överförs till Influencerns saldo.

7.2
Alla belopp visas exklusive moms.

7.3
Vid avräkning till företag tillkommer moms.

7.4
Orderbelopp (underlaget) på vilka intjäning per försäljning beräknas visas vanligtvis inkl. moms, men exkl. frakt/avgifter.

7.5
Make Influence gör utbetalningar via banköverföring till alla bankkonton där IBAN-nummer och eventuell SWIFT-kod angetts.

7.6
För att utbetalning ska kunna genomföras behöver Influencern fylla i sina bankuppgifter under Profil Utbetalning som återfinns i menyn. Om Influencern har ett eget företag behöver vi även dennes organisationsnummer.

7.7
Utbetalningar sker då det belopp som tjänats in genom leads och försäljning överstiger 200 DKK (exkl. moms) och är äldre än 14 dagar. Utbetalning sker alltid den sista helgfria vardagen i månaden.

7.8
Belopp som intjänats under de 30 senaste dagarna överförs automatiskt till nästa utbetalningstillfälle.

7.9
Influencern kommer ha sina pengar på kontot 1-2 dagar efter genomförd utbetalning. På kontoutdraget kommer insättningen vara märkt med “Make Influence, udb.”.

7.10
Skulle Influencern avsluta sitt konto (avregistrera sig) kommer innestående belopp under 200 DKK ej att betalas ut. Överstiger innestående saldo 200 DKK ska Influencern kontakta Make Influence för att få dessa utbetalda.

7.11
En undre gräns på 200 DKK gäller för utbetalningar till utländska bankkonton. Alla utbetalningar sker i DKK och hanteras via Stripe.


8. Bedrägeri och manipulation

8.1
Intjäning av belopp genom bedrägliga metoder och manipulation som ej rättmätigen hade kunnat tjänats ihop i överensstämmelse med rådande villkor (efter Make Influence bedömning) kan medföra en varning eller omedelbar avstängning av Influencerns konto (efter Make Influence bedömning).

8.2
Som bedrägeri avses alla tekniska eller mänskliga försök från Influencern själv eller dennes omgivning att tjäna pengar som ej rättmätigt bör intjänas i enlighet med villkoren, kampanjerna och karaktären av Make Influences plattform/företagsmodell

8.3
Bedrägeri omfattar (men är ej begränsat till):

-automatiska klick genom scripts, ett externt program eller en robot
- klick som användaren tvingas göra för att uppnå något
- dold reklam
- klick genomförda via frames och iframes
- falska registreringar och ordrar

8.4
Manipulation är försök att få andra att genomföra handlingar som genererar ökad intjäning för Influencern utan att Företaget ser någon reell effekt, exempelvis genom systematiska klick “för att hålla liv i sidan”. 

8.5

Manipulation omfattar (men är ej begränsat till):

-uppmaningar/rekommendationer att klicka på sidans annonser (muntligt eller skriftligt)
- donate-sidor o. dyl.
- tävlingar och spel som kräver att man klickar på annonser
- belöningar för klick och registreringar
- spamming
- annonser som används som menyalternativ
- kamouflerade länkar
- klick via externa klickutbytes-, bannerutbytes- eller visningssystem.

8.6
Har Influencerns konto stängts ner på grund av bedrägeri eller manipulation kommer innestående saldo ej att betalas ut (oberoende av storleken på beloppet).

8.7

Är Influencern osäker huruvida denne har brutit mot denna paragraf, ombeds denne kontakta Make Influence. Detta görs enklast via “Skicka meddelande” uppe i menyn.


9. Felsituationer/hävande av köp

9.1
Konsumenter har enligt dansk lag rätt att ångra sina köp. Det kan också uppstå  situationer där köp/beställningar är felaktigt registrerade, inte borde ha registrerats eller är resultatet av ett test eller liknande. På samma gång kan försäljningen ha genererats av ett annat affiliate-nätverk, exempelvis om det andra nätverket var det  som slutligen levererade det avgörande klicket från en användare. Företaget har rätt att annullera ovan nämnda typer av köp/beställningar om Make Influence bedömer att det finns giltiga skäl för det. Make Influence kan informera Influencern om skäl till hävande av köp..


10. Optjeningsregel

10.1
När det kommer till registreringar, leads och försäljning är det den influencer som användaren besökte sist (och på vars kanal användaren klickade på länken) som är berättigad till ersättning.

10.2
Influencern har möjlighet att tjäna pengar på försäljningar och registreringar via Företagets hemsida/webbutik i 30 dagar från det att en användare klickat på affiliate-länken (standard cookietid). Make Influence spårar via cookies/klick för att säkerställa att detta registreras.

10.3
Enskilda kampanjer kan ha en avvikande cookietid (kortare eller längre). Detta kommer i så fall framgå av kampanjens egna villkor.


11. Databehandling och policy för insamling, lagring och hantering av personuppgifter hos Make Influence

11.1
På Make Influences webbsida Makeinfluence.com insamlas, lagras och hanteras en stor mängd personuppgifter. Läs mer om vår integritetspolicy här.

11.2
Make Influence använder sig också av cookies. Läs mer om detta här.


12. Inskränkningar och ansvarsfriskrivelse

12.1
Make Influence är inte ansvariga för bristande eller försenat utförande av tjänst till följd av force majeure eller på grund av andra orsaker som ligger utanför Make Influences kontroll. Sådana orsaker inkluderar, men är ej begränsat till, strömavbrott, internetuppkopplingsfel orsakat av leverantören, strejk, oroligheter, statligt ingripande eller ingripande av offentlig myndighet.

12.2
Make Influence reserverar sig för eventuella pris-, och korrekturfel, tekniska fel, arbetsplatskonflikter och annat.


13. Tvistlösningsklausul

13.1
Tvister mellan parter eller med Make Influence som ej kan lösas på annat sätt kommer att avgöras i allmän domstol, genom tillämpning av dansk lag.

Uppdaterades senast den 18 februari 2021.