Create free account

Betingelser

1. Almindelige vilkår og betingelser – virksomheder 

1.1
Make Influence ApS (”Make Influence”) 
CVR. Nr. 40061320 
Strandgade 70, 1.  
140
1København K 
makeinfluence.com/da/kontakt 

1.2
Disse handelsbetingelser (herefter ”Betingelserne”) gælder for de ydelser, Make Influence tilbyder til virksomheden (”Virksomheden”), herunder ved oprettelse og brug af en virksomhedsprofil på www.Makeinfluence.com og i samarbejde med influencere (”Influencere”) i forbindelse med kampagner mv. (”Kampagner”).

1.3
Make Influence forbeholder sig retten til ensidigt at ændre Betingelserne løbende. Virksomheden bedes derfor holde sig opdateret på Make Influences hjemmeside.

1.4
Ved oprettelse af en virksomhedsprofil accepterer Virksomheden Betingelserne. 

 

2. Tilmelding 

2.1

Når en Virksomhed opretter en virksomhedsprofil hos Make Influence, sker følgende:  

  1. Virksomheden bliver bedt om at tilføje et betalingskort, der faktureres første gang, når Virksomheden har valgt et abonnement.
  2. Tracking-pixels og test heraf implementeres på Virksomhedens konto.
  3. Make Influence godkender tracking-pixels, og Virksomheden har herefter adgang til at oprette Kampagner. 

2.2
Make Influence stiller et udvalg af værktøjer og guides til rådighed for Virksomheden, der kan anvendes til at foretage tracking-pixels implementeringen. Det er Virksomhedens ansvar at sikre implementeringen sker korrekt. Make Influence er berettiget til betaling af abonnementet, selvom Virksomheden måtte skulle bruge ekstra tid på at gennemføre implementeringen. Hvis Virksomheden har behov for teknisk assistance med implementeringen, sker det for Virksomhedens egen regning.

 

3. Kampagner

3.1
Når en Influencer sender en ansøgning i forbindelse med en Kampagne, godkendes eller afvises denne på baggrund af de vilkår (betingelser, satser m.v.) der er gældende på ansøgningstidspunktet. 

3.2
Ansøgninger fra Influencere skal godkendes eller afvises inden 10 dage. Godkendte ansøgninger kan senere afvises, ligesom ikke-godkendte ansøgninger senere kan godkendes. Dette gøres via Virksomhedens statistik- eller Influencer-oversigt.

3.3

Virksomheden må ikke angive ukorrekte oplysninger eller oplysninger, der ikke har med den berørte Kampagne at gøre. 

3.4
Virksomheden har ansvar for, at al materiale, der stilles til rådighed for Influencere vedrørende en Kampagne eller lignende, overholder al relevant lovgivning. Virksomheden skal holde Make Influence og Influencere skadesløse i forhold til krav, som udspringer af ethvert materiale, som Virksomheden stiller til rådighed for Make Influence eller Influenceren.   

3.5
Virksomheden er forpligtet til at informere Influencere om vigtige ændringer i enhver Kampagne. Make Influence informerer
om Virksomhedens satsændringer, nye reklamer eller lukning af et program i nyhedsbrev til Influencere, der udsendes løbende, samt i Make Influences beskedsystem. 

4. Opsigelse af abonnement og Kampagner
 

4.1
Medmindre andet er aftalt eller fremgår af abonnementstilbuddet kan et abonnement opsiges til ophør ved udløbet af den periode, der er forudbetalt
/faktureret. Abonnementet fornyes automatisk baseret på den i abonnementstilbuddet valgte frekvens, hvorfor en opsigelse først er gældende ved udløb af den igangværende abonnementsperiode.  

4.2
Er der i forbindelse med aftalens indgåelse aftalt en bindingsperiode, er aftalen dog uopsigelig i bindingsperioden og kan i så fald tidligst opsiges til udgangen af bindingsperioden. 

4.3
Kommission opsamles i op til 30 dage efter Virksomhedens opsigelse og udbetales
herefter. 

5. Lukning af en Kampagne 
 

5.1
Lukning af en Kampagne kan kun ske ved kontakt til Make Influence.  

5.2
Virksomheden må i nedlukningsperioden ikke ændre på Kampagnen. 

5.3
Efter nedlukning af Kampagnen tilbagebetales eventuelt indestående på Virksomhedskontoen til Virksomheden. 

5.4
Make Influence forbeholder sig hertil retten til at lukke en Kampagne ned, hvis kortet er blevet afvist, og der ikke kan betales kommission eller hvis website, tracking o.l. ikke virker og ikke vurderes at komme til at virke indenfor rimelig tid.  

6. Saldo og priser

6.1
Saldo vises i DKK, uanset om Virksomheden er dansk eller udenlandsk.  

6.2
Make Influence udsteder fakturaer i DKK.   

6.3
Virksomheden er indforstået med, at fakturaer og eventuelle rykkere sendes via e-mail til den af Virksomheden angivne e-mailadresse eller på tilsvarende elektronisk vis.  

6.4
Abonnement for adgang til Make Influences tjenester faktureres forud
baseret på den valgte frekvens (månedligt/kvartalsvis/halvårligt/årligt), medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.  

6.5
Make Influence forbeholder sig dog retten til at ændre i abonnementets betalingsdato. Make Influence varsler i så fald herom.  


6.6
Opsiger Virksomheden sit samarbejde med Make Influence, opgøres og
faktureres Virksomhedens restsaldo, når der er gået 30 dage, hvor der trackes evt. salg og kommission til Influenceren. 

Influencer marketing
7. Provision

7.1
Virksomheden angiver enten en salgsprovision (i %) eller et fast beløb pr. salg (ex. moms) i sin Kampagne, og disse benyttes ved beregning af optjenin
g


7.2
Alle beløb, som Influencerne optjener med tillæg af servicegebyret, som er provision til Make Influence,
faktureres Virksomheden. Den aftalte procentdel som servicegebyret til Make Influence udgør afhænger af den valgte pakkeløsning. Ved oprettelse af en virksomhedkonto accepterer Virksomheden, at Make Influence har ret til at hæve fra Virksomhedens kreditkort i overensstemmelse hermed. Yderligere detaljer om udbetaling af provision til Make Influence kan findes på følgende link:https://www.makeinfluence.com/da/videns-center/hvad-er-servicegebyret  

7.3
Satsændringer skal foretages ved at kontakte Make Influence. Make Influence retter herefter ændringen og kommunikerer den ud til Influencerne. 

7.4
Har en virksomhed aftalt en salgsprovision (i %) eller et fast beløb pr. salg (ex. moms) med en Influencer, kan disse kun ændres efter aftale med Influenceren og Make Influence.  

8. Misligholdelse

8.1
Misligholder Virksomheden Betingelserne kan Make Influence opsige samarbejdet med øjeblikkelig varsel. Virksomheden vil herefter blive efterfaktureret eventuel opsamlet kommission i op til 30 dage efter samarbejdets ophør. 

8.2
Væsentlig misligholdelse omfatter, men er ikke begrænset til:  

  1. Forsinket eller udebleven betaling af abonnement,
  2. Afgivelse af urigtige oplysninger ved brug af Make Influences platform i forbindelse med en Kampagne mv. 
  3. Manglende oplysninger til Make Influence om væsentlige ændringer 
  4. Snyd eller manipulation
  5. Begrundet mistanke om misbrug

8.3
Virksomheden er forpligtet til selv at kontrollere og følge op på de Influencere, som Virksomheden har indgået et samarbejde med.  

8.4
Virksomheden skal straks orientere Make Influence, såfremt en Influencer overtræder kampagnespecifikke retningslinjer.   

9. Tracking

9.1
Virksomheden er forpligtet til at levere nødvendige informationer, således at Make Influence er i stand til at godtgøre Influencere for de leads og salg der leveres. 

9.2
De nødvendige informationer skrives i en trackingkode, som aktiveres hos Virksomheden. Virksomheden modtager information herom, når Virksomheden opretter en Kampagne. Informationerne vedrører blandt andet ordrenummer og ordrens værdi uden fragt
o.l.

9.3
I trackingkoden overføres data vedrørende Virksomheden. Se i den forbindelse Make Influences persondatapolitik for virksomheder her: 
https://www.makeinfluence.com/da/virksomhed/privatpolitik 

9.4
Virksomheden skal levere korrekte oplysninger og skal levere dem til Make Influence uden unødigt ophold. I trackingkoden må der ikke angives personhenførbare oplysninger, som emailadresse, telefonnummer o.l. 

9.5
Hvis en Virksomhed bruger flere affiliatenetværk, skal Make Influence ved brug af cookies hos brugeren sørge for, at den
korrekte trackingkode aktiveres. 

Trackingkoden skal aktiveres, når Make Influence leverer sidste klik. Det skal fremgå af Kampagnens betingelser, hvis Virksomheden bruger andre netværk, og at det derfor kan medføre annulleringer pga. dobbeltprovision e.l. 

9.6
En Influencer optjener beløb for leads og salg i 30 dage, fra en bruger klikker på en Virksomheds reklame. Der trackes via cookies eller IP-adresser genereret ud fra klik.

Det er den Influencer, hvor klikket registreres sidst, som får betaling for det skabte lead/salg. 

9.7
Det er Virksomhedens ansvar, at trackingkoden er placeret korrekt og leverer korrekte transaktioner til Make Influence. Dette er vigtigt for, at influencerne kan have tillid til Make Influence og til Virksomheden. Make Influence forbeholder sig ret til løbende at teste tracking. 

9.8
Hvis det konstateres, at en trackingkode er fjernet eller ikke
virker kontakter Make 

Influence Virksomheden. Skyldes fejlen Virksomheden, har Virksomheden pligt til at afhjælpe fejlen straks. Make Influence har ret til ved manglende tracking at beregne kompensation til Influencerne baseret på programmets EPC. 

9.9
Virksomheden kan i Kampagnens betingelser anføre, hvis dele
af Virksomhedens 

sortiment ikke er omfattet af Kampagnen. Dette skal dog godkendes af Make Influence først. 

10. Annulleringer
 

10.1
Der kan opstå situationer, hvor ordrer er fejlregistreret, ikke skulle have været registreret eller er resultatet af en test eller lignende. Ligeledes kan ordrer være leveret af et andet affiliatenetværk, dvs. hvor det andet netværk er den sidste, der leverer klikket fra Brugeren. Virksomheden kan annullere disse ordrer, hvis Make Influence vurderer, at der er begrundelse herfor. Ønsker en virksomhed dermed at annullere en ordre, skal Virksomheden sende et begrundet ønske herom til Make Influence. 

10.2
Virksomheder må ikke annullere reelt optjente beløb, medmindre dette fremgår af Kampagnens betingelser og er godkendt af Make Influence. 

11. Ansvarsfuld anvendelse af Make Influence tjenester


11.1
Make Influence platform må kun benyttes til Virksomhedens eget brug,

dvs. Virksomheden ikke må videresælge eller på anden måde anvende Make Influence tjenester på en måde, som kan virke skadende for Make Influence eller stride imod formålet med platformen. 

11.2
Virksomheden er ansvarlig for de informationer og det materiale, som deles med Influencere i en Kampagne.  

11.3
Make Influence kan ikke holdes ansvarlig for skadelige applikationer, spyware, virusinficering af hardware eller software, der skyldes andet end Virksomhedens almindelige brug af platformen. 

 

12. Betingelser for databehandling og Politik for indsamling, opbevaring og behandling af personoplysninger hos Make Influence


1
2.1

Når Virksomheden deler personoplysninger med Make Influence med henblik på, at oplysningerne behandles af Make Influence som databehandler, er behandlingen omfattet af Databehandleraftalen. Virksomheden garanterer over for Make Influence, at virksomheden har ret til, herunder den nødvendige hjemmel og ethvert påkrævet samtykke, til at dele personoplysninger med Make Influence i forbindelse med levering af ydelser omfattet af Betingelserne, så Make Influence lovligt kan behandle personoplysninger på vegne af virksomheden i overensstemmelse med Databehandleraftalen. 


1
3. Forbehold og ansvarsfraskrivelse  

13.1
Make Influence er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af en ydelse eller andre afledte krav, som skyldes force majeure eller andre forhold, som ligger uden for Make Influences kontrol. Sådanne årsager omfatter, men er ikke begrænset til strømsvigt, svigt af internetforbindelse grundet internetudbyderen, strejke, uroligheder, stasligindgreb eller indgreb af offentlig myndighed.  

13.2
Make Influence hæfter ikke for fejl, nedbrud, driftsmæssige indgreb eller besvær, der skyldes afbrydelser eller forstyrrelser i netværket.  

13.3
Make Influence er ikke ansvarlig for afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af tjenesten i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager.  

 

13.4
Make Influence hæfter ikke for indirekte tab, følgeskader, driftsskader, tab af avance, tab af data, krav fra tredjemand eller andet økonomisk tab som følge af, at tjenesten ikke kunne anvendes som forventet. Ligeledes kan Make Influence ikke holdes ansvarlig for tab som følge af uvedkommende adgang til Virksomhedens data og/eller systemer.  

13.5
Make Influence tager forbehold for eventuelle prisfejl, korrekturfejl eller tekniske fejl og lignende. 

 

13.6
Virksomheden skal holde Make Influence skadesfri for Virksomhedens manglende overholdelse af relevant lovgivning samt for manglende eller mangelfuld levering af sin ydelse i Kampagne. 

 

14. Lov og værneting 

 

14.1
Enhver tvist mellem parterne eller med Make Influence, som ikke kan løses i mindelighed, afgøres ved anvendelse af dansk ret, og i øvrigt ved de almindelige domstole. 


Senest opdateret den: 12juli 2022