Create free account

Användarvillkor

§ 1

Vid upprättande av en Företagsprofil/registrering av Företag godkänner Företaget de villkor som anges på denna sida.


§ 2

Ett företag kan avsluta samarbetet rörande en kampanj eller alla deras kampanjer enligt följande villkor:
a) Abonnenten kan när som helst säga upp sitt abonnemang vilket kommer att avslutas direkt efter att den förbetalda perioden har löpt ut.
b) Provision kommer att insamlas upp till 30 dagar efter uppsägningen, vilken Företaget har skyldighet att betala för.

I händelse av att företaget bryter mot villkoren kan Make Influence avsluta samarbetet med omedelbar verkan. All insamlad provision i upp till 30 dagar efter avslutat samarbete kommer att faktureras.


§ 3

När ett användarkonto upprättats kommer följande att ske:
a) Registrering av betalkort som kommer att faktureras först efter att ett abonnemang har valts.
b)Implementering och test av tracking-pixel kommer genomföras.
c) Efter att testet har godkänts av Make Influence kommer du ha möjlighet att skapa kampanjer.

Nedstängning av en kampanj kan först ske efter det att Make Influence har kontaktats.

Under nedstängningsperioden har Företaget ej rätt att göra ändringar i kampanjen.

Efter att nedstängningen av kampanjen har slutförts kommer Företaget att återbetalas eventuellt innestående belopp från företagskontot.

Make Influence har rätt att stänga ner en kampanj om kortet nekas och provisionen inte kan betalas ut, eller om hemsidan, spårningen o.dyl., inte fungerar och ej kommer att fungera inom skälig tid.


§ 4

En influencers ansökan godkänns eller avslås på grundval av de villkor (avtalsvillkor, priser osv.) som gällde vid tidpunkten för ansökan.

Företag är skyldiga att informera influencerna om väsentliga ändringar har gjorts i kampanjen. 

Make Influencer kommer att informera dig om prisändringar, nya annonser eller nedstängning av ett program i de influencer-nyhetsbrev som skickas ut med jämna mellanrum, samt i våra meddelandesystem.


§ 5

Det får ej uppges felaktiga uppgifter eller uppgifter som saknar relevans för den aktuella kampanjen.


§ 6

Företaget ansvarar för att det material som görs tillgängligt för influencerna följer Danmarks och EUs lagstiftning. Företaget ska hålla Make Influence och influencers skadeslösa gällande krav som härrör från det material som Företaget gjort tillgängligt.

Influencer marketing

§ 7

Ansökningar från influencers ska godkännas eller avslås inom 10 dagar. Godkända influencer-ansökningar kan senare avslås och vice versa via Företagets statistik eller influencer-översikt.


§ 8

Företaget behöver ange antingen en försäljningsprovision (en procentandel) eller ett fast belopp per försäljning (exkl. moms) i sin kampanj. Dessa uppgifter kommer sedan användas till att räkna ut hur mycket affiliates har tjänat ihop.

Alla belopp som influencerna tjänar dras från Företagets konto + 15% av influencerns provision i serviceavgift till Make Influence.

Allmänna prisändringar ska göras genom att först kontakta Make Influence, som i sin tur korrigerar priset och kommunicerar ut ändringarna till influencerna.


§ 9

Make Influence använder Danska kronor (DKK) i utfärdandet av fakturor samt för att visa företagssaldot. Detta gäller även om du bor och verkar utanför Danmarks gränser.

Om Företaget säger upp sitt samarbete med Make Influence görs en balansräkning och kvarvarande belopp återbetalas efter det att 30 dagar har gått under vilka vi fortsätter spåra den försäljning som influencern genererar och ska ha provision för. 


§ 10

Gällande tracking:

Företaget är skyldigt att tillhandahålla information från sitt eget system så att Make Influence kan ge influencers ersättning för de leads och den försäljning som de levererar.

Information skrivs in i en tracking-kod som aktiveras hos företaget och om vilken företaget får information i samband med skapandet av en kampanj. Dessa uppgifter inkluderar bl.a. ordernummer och ordervärdet (exkl.frakt).

Eftersom tracking-koden även innehåller data råder vi dig att läsa vår Integritetspolicy för företag.

Företag måste kunna uppge korrekta uppgifter samt tillhandahålla dessa utan onödigt dröjsmål. Tracking-koden får ej innehålla personligt identifierbara uppgifter, såsom e-postadress, telefonnummer etc.

Om Företaget använder sig av flera olika affiliatenätverk så rekommenderar vi att Företaget på sin hemsida, när de får ett klick från ett nätverk, fäster en cookie hos användaren som sedan kan användas för att säkerställa att rätt tracking-kod aktiveras. Tracking-koden måste naturligtvis aktiveras när Make Influence levererar sista klicket. Det måste framgå av kampanjvillkoren om Företaget använder sig av andra nätverk då detta kan medföra annulleringar på grund av dubbel provision m.m. 

En influencer får ersättning för alla leads och all försäljning som sker inom 30 dagar från det att en användare klickar på Företagets annons (cookietid). Efter att dessa användare har klickat på tracking-länken kommer de att spåras via cookies eller IP-adresser. Det är den influencer som har det senast registrerade klicket som ska ha betalt för ha genererat lead eller försäljning.

Som nämnts tidigare är det Företagets ansvar att se till att tracking-koden är rätt placerad samt att den levererar korrekt transaktionsdata till Make Influence. Detta är viktigt för upprätthålla influencernas förtroende för Make Influence och till företagen. Make Influence förbehåller sig rätten att kontinuerligt testa spårningen.

Om det uppdagats att tracking-koden tagits bort eller inte fungerar så kommer Make Influence ta kontakt med Företaget för att rätta till problemet (detta ska rättas till så fort som möjligt). Vid avsaknad av tracking-data förbehåller sig Make Influence rätten att beräkna kompensation till Företagets affiliate influencers baserat på programmets EPC.

Företag kan i kampanjens egna villkor uppge om delar av sortimentet inte ska omfattas av kampanjen. Detta måste dock först godkännas av Make Influence.


§ 11

Om en influencer på ett uppenbart sätt bryter mot användarvillkoren eller inte efterföljer en varning till följd av en mindre överträdelse, kommer influencerns konto att avslutas.

Vid avstängning av en influencer som följd av överträdelser mot användarvillkoren kommer beloppet att tillbaka till Företagen (förutsatt att beloppet ej redan har betalats ut till influencern), då det bör anses att beloppet har tjänats in på ogiltigt sätt. 

Vänligen notera att Make Influence inte inte har möjlighet att kontrollera och/eller bevaka alla influencers dygnet runt. Du som Företag måste därför själv avsätta lite tid till att kontrollera/följa de influencers som är knutna till din kampanj.

Om det uppdagas att en influencer bryter mot användarvillkorer eller om du har misstankar om att så är fallet ombeds du att så fort som möjligt rapportera in det till Make Influence, som i sin tur kommer att vidta åtgärder.

Reklamationer som rör ovanstående bör vara oss tillhanda så snabbt som möjligt och utan dröjsmål, då det är svårt att återkräva redan utbetalda belopp (ett intjänat belopp betalas ut efter 30-60 dagar).


§ 12

Gällande hävande av köp

Det kan uppstå situationer där beställningar blir felregistrerade, inte borde ha registrerats eller att beställningen är resultatet av ett test m.m.

Dessutom har konsumenter enligt lagen om ångerrätt rätt att häva sitt köp.

Företag har rätt att annullera ovanstående typer av beställningar/köp om de bifogar en motivering. Detta görs genom att ta kontakt med Make Influence.

Företag får inte annullera andra faktiskt intjänade belopp såtillvida inte skälen till detta angetts i kampanjens egna villkor och att dessa i sin tur har godkänts av Make Influence.

Registreringar kan annulleras fram till 14 dagar efter registrering.


§ 13

Villkor för datahantering och policy för insamling, lagring och hantering av personuppgifter hos Make Influence:

På webbsidan https://makeinfluence.com (Make Influence) insamlas, lagras och hanteras en stor mängd personuppgifter.

Läs mer här.

Uppdaterades senast den 27 september 2019.